Instytut Badań Systemowych PAN

Warsaw, Poland
Instytut Badań Systemowych PAN logo

Instytut Badań Systemowych PAN

Do zada? Instytutu nale?y prowadzenie bada? podstawowych i stosowanych oraz kszta?cenie kadr naukowych w wymienionych poni?ej dziedzinach:

 • analiza systemowa;
 • inteligentna analiza danych i odkrywanie wiedzy;
 • logika rozmyta i jej zastosowania;
 • metody optymalizacji;
 • modelowanie systemów;
 • komputerowe systemy wspomagania decyzji;
 • badania operacyjne;
 • metody stochastyczne w podejmowaniu decyzji;
 • statystyczne sterowanie jako?ci? i teoria niezawodno?ci;
 • metody matematyczne w analizie ryzyka i finansach;
 • zastosowania analizy systemowej w ochronie ?rodowiska, modelowaniu regionalnym, zarz?dzaniu organizacjami i modelowaniu strategii rozwoju rolnictwa.

Learn more about open access at Instytut Badań Systemowych PAN

Instytut Badań Systemowych PAN logo